KANCELARIA NOTARIALNA
JOANNA MAZIARKA-CEBULAK
NOTARIUSZ

NOTARIUSZ

Joanna

Maziarka-Cebulak

ul. Jana Pawła II 21/5
(przeniesiono z ul. Jana Pawła II 7/3)
37-500

Jarosław

tel.:
16 624 17 78, 575 395 280
www:
jaroslawnotariusz.pl
Godziny pracy:
 • poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • wtorek: 8:00 - 16:00
 • środa: 8:00 - 17:00
 • czwartek: 8:00 - 16:00
 • piątek: 8:00 - 16:00

Po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwe jest spotkanie z Notariuszem również poza godzinami urzędowania, a także w dni wolne od pracy.

ZAKRES USŁUG NOTARIALNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz Joanna Maziarka-Cebulak dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne (umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, o dział spadku, o dożywocie, przedwstępne, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, lokalowe, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, prawa użytkowania wieczystego, umowy deweloperskie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali, podziału lokali, łączenia lokali, zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, umowy spółek, oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji z aktu notarialnego, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, umowy lub oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych i osobistych, testamenty, testamenty z zapisem windykacyjnym, pełnomocnictwa i inne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia testamentowego lub ustawowego (przy czym mają one moc prawomocnych postanowień sądu stwierdzających nabycie spadku, a jednocześnie sporządzane są znacznie szybciej niż postępowanie prowadzone przed sądem cywilnym),
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły (walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych, protokoły zgromadzeń wspólników spółek z o.o. oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych zawierające m. in. zmiany umów spółek, przekształcenie, podział, łączenie spółek, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółek, wniesienie aportu do spółek, protokoły dziedziczenia oraz inne protokoły w celu stwierdzenia przebiegu różnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.